Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

- ewidencja kosztów i przychodów,
- ewidencje podatku od towarów i usług, deklaracje VAT
- ewidencja środków trwałych, wyposażenia,
- rozliczenia właścicieli.

Prowadzenie ksiąg handlowych

- opracowanie polityki rachunkowości,
- opracowanie planu kont,
- prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej (księga główna, księgi pomocnicze, dziennik),
- ewidencje podatku od towarów i usług (rejestry zakupów i sprzedaży), deklaracje VAT,
- ewidencja środków trwałych,
- sporządzanie rocznej deklaracji CIT, PIT,
- sporządzanie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa,  cash flow, zestawienie  zmian w kapitale własnym),
- reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.

Obsługa kadrowo-płacowa

- prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta pracowników),
- sporządzanie list płac – sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych,
- deklaracje ZUS (sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną),
- roczne deklaracje podatku od osób fizycznych,
- deklaracje PFRON.

Pozyskiwanie kredytów

Firmom potrzebującym kredytowania oferujemy skuteczne pozyskiwanie kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. Nasza usługa w tym zakresie obejmuje:

- opracowanie wniosku kredytowego,
- sporządzenie niezbędnych sprawozdań finansowych dla potrzeb
banku: bilans, rachunek zysków i strat, Cash flow,
- opracowanie prognoz finansowych na czas kredytowania,
- opracowanie biznesplanu w przypadku kredytów inwestycyjnych,
- opracowanie innych informacji wymaganych przez bank.Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane.

Osobom fizycznym, które poniosły wydatki związane z budową lub remontem lokali mieszkalnych oferujemy przygotowanie druku VZM-1 upoważniającej do zwrotu części podatku VAT zgodnie z z ustawą
o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie UE - prawdopodobnie jako jedyni w Stargardzie!


Zwrot podatku VAT przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju  siedziby.  
Rachunkowość zarządcza


Firmom dynamicznie rozwijającym się, w szczególności produkcyjnym lub wielodziałowym proponujemy równocześnie z prowadzeniem księgowości, obsługę w zakresie rachunkowości zarządczej obejmującą:

- zbudowanie systemu rachunkowości z uwzględnieniem potrzeb rachunkowości finansowej (ujęcie ogólne – syntetyczne) oraz rachunkowości zarządczej (ujęcie szczegółowe – analityczne, uwzględniające powiązanie kosztów z przychodami),
- dostarczanie w uzgodnionych terminach określonych informacji oraz analiz, wspomagających menedżerów w procesach decyzyjnych,
- opracowywanie rocznych budżetów oraz sporządzanie okresowych analiz odchyleń.

W zależności od struktury organizacyjnej firmy oraz systemu zarządzania budujemy systemy rachunkowości zarządczej – stanowiące źródło informacji zarządczej, na bazie istniejącego w firmie systemu rachunkowości finansowej lub zupełnie odrębnie, jako system działający samodzielnie.

Firmom, które preferują prowadzenie księgowości w firmie, jednak zmagają się z brakiem informacji zarządczej proponujemy pomoc w zakresie :

- budowy systemu informacji zarządczej w siedzibie firmy,
- wyboru mierników oceny działalności jednostek gospodarczych,
- opracowywania budżetów jako narzędzia wspomagającego zarządzanie w krótkim okresie (budżety roczne),
- analizy odchyleń od budżetów. 
   
Wykonał: info..pl
Copyright © EkspertPlus Consulting - 2010